http://www.christiansfeld.dk/banner/banner2.jpg http://www.christiansfeld.dk/banner/banner1.jpg http://www.christiansfeld.dk/banner/banner3.jpg http://www.christiansfeld.dk/banner/banner4.jpg http://www.christiansfeld.dk/banner/banner8.jpg http://www.christiansfeld.dk/banner/banner9.jpg http://www.christiansfeld.dk/banner/banner5.jpg http://www.christiansfeld.dk/banner/banner6.jpg http://www.christiansfeld.dk/banner/banner7.jpg

 

 

Forum Christiansfeld

Forum Christiansfeld er en fælles forening for Christiansfeld områdets erhvervs- og kulturliv og dermed det fælles talerør for organisationerne:

  • Christiansfeld Erhvervsråd
  • Handelsstandsforeningen
  • Brødremenigheden
  • Christiansfeld Centret

  • Vinfestival Christiansfeld
  • CIF - Christiansfeld Idrætsforening

 

Desuden er Business Kolding og KoldingTuristforening repræsenteret i Forum Christiansfeld.

Ud over at støtte Christiansfeld som en del af verdens kulturarv under UNESCO, er Forum Christiansfeld bindeled mellem lokalområdet og Kolding Kommune – både politisk og administrativt. Formålet er at styrke Christiansfeld områdets kultur og erhvervsliv – og at tiltrække virksomheder, borgere og turister. 

Forum Christiansfeld Repræsenterer Christiansfeld i Kolding kommunes Centerbysamarbejde, et samarbejde mellem Lunderskov, Vamdrup og Christiansfeld sammen med Lokaldemokratiudvalget i Kolding Byråd.

Generalforsamling 2018.

Generalforsamlingen blev afholdt den 16. maj 2018.

Beretning for Forum Christiansfeld 2017- 2018.
Aktiviteterne i Forum Christiansfeld i det forløbne år har været præget af, at dagligdagene i byen er normaliseret efter de første års hype omkring UNESCO-udnævnelsen. Der er mange turister hele året, og Christiansfeldcentret melder om stærkt stigende besøgstal for hvert år.

Kolding kommune har i årets løb færdiggjort den nye toilet- og cykelopbevaringsbygning med venteskur ved Genforeningspladsen. Ligesom selve Genforeningspladsen er blevet renoveret og nyanlagt med åbne bassiner og nye bede, så pladsen vil stå flot ved 100 året for Genforeningen om 2 år. Der er også blevet sørget for ny skiltning omkring parkering og stier frem til centrum fra den store parkeringsplads. Forum Christiansfeld har sidste år været i dialog med kommunen, bl.a. ved et møde i By- og Udviklingsforvaltningen 14.08, om bla. a. parkering og skilte. Det er dog ikke Forum Christiansfelds ide med de brune parkeringsskilte.

En henvendelse fra Forum Christiansfeld forud for budgetlægningen har medført, at der på budgettet for 2018 er afsat et beløb til etablering af lys omkring krydset Arlavej/Allervej og på Arlavej. Jeg er netop blevet orienteret om, at beløbet er søgt frigivet i Byrådet til et projekt, der skulle omfatte 18 master.

Forum Christiansfeld har desuden været i dialog med Kolding kommune omkring lægesituationen i Christiansfeld, og vi er blevet orienteret om kommunens køb af grunden i Kongensgade og tilskud fra en statspulje på omkring 10 mio kr. til etablering af lægehus i Christiansfeld. Pressen blev orienteret stort set samtidig, så man har kunnet følge udviklingen i avisen.

 Samarbejdet med Kolding kommune sker først og fremmest gennem Centerbysamarbejdet, hvor Vamdrup, Lunderskov og Christiansfeld er repræsenteret og fordeler en pulje på 300.000 kr. til udviklingsprojekter i de tre byer.

Indtil udgangen af 2017 har det været miljøudvalget i Kolding Byråd, der har været den politiske samarbejdspartner. I det nye Byråd er der etableret et helt nyt udvalg, Lokaldemokratiudvalget, der kun har dette område som sit arbejdsfelt. Det betyder, at der nok bliver mere dybtgående analyse og politisk bevågenhed på Centerbysamarbejdet. Foreløbig er der blevet etableret et såkaldt § 17, stk 4 udvalg, bestående af repræsentanterne fra de tre centerbyer og lokaldemokratiudvalget. Det er et udvalg, der eksisterer i en byrådsperiode. Landsbyerne har også et sådant udvalg, og har også haft et i de tidligere byrådsperioder. Det nye udvalg kan beslutte, at der skal nye metoder i brug for at fordele midlerne. Man er på vej rundt til centerbyerne for at komme lidt mere ind under huden på forholdene lokalt. Der er endnu ikke lagt plan for besøg i Christiansfeld. Christiansfelds andel af midlerne i 2018 er en aktivitetslegeplads i den østlige del af parkerne, nemlig i Steenbjeg. Her har man en småbørnslegeplads, men nu bliver der altså etableret en legeplads for primært større børn.

Deltagelsen i Centerbysamarbejdet har omfattet 4 møder og en besigtigelsestur rundt til landsbyer og centerbyer. Torben Nielsen har afløst Jørgen Boytler som deltager sammen med formanden.

Forum Christiansfeld har deltaget i planlægningsmøder omkring sidste års kulturarvsmåned . Forum Christiansfeld tilmeldte et foredrag til kulturarvsmåneden i november omhandlende ”Christiansfeld som uddannelsesby”. Foredraget blev afholdt i Christiansfeld skoles formidlingsrum af H.C. Jensen, og der var et pænt fremmøde på omkring 35 tilhørere.

Der er inviteret til evaluering af sidste års kulturarvsmåned her i maj.

Også i 2017 var Forum Christiansfeld med til at formidle fordeling af midler, som socialudvalget har udloddet til bl. a. Christiansfeld efter konceptet ”senior bestemmer”, hvor de fremmødte foreslår og senere stemmer om, hvilke projekt(er), der skal gennemføres for 50.000 kr. Forum Christiansfeld er kun med i formidlingen og arrangementerne, men har ingen økonomisk mellemværende.

Her i år har den største begivenhed for Forum Christiansfeld naturligvis været den 10. vinfestival, der blev den succes, som der var forventet. En stor tak til styregruppen, der igen i år planlagde og gennemførte en helt igennem flot festival. Med et ekstra kommunalt tilskud i anledning af jubilæet, var der ekstraordinært stort musikbudget, som i øvrigt blev holdt til punkt og prikke. Men med lidt svære forhold for de erhvervsdrivende var der en mindre indtægt, og med lidt større følgeudgifter i anledning af jubilæet, blev der et underskud, som må forsøges indhentet i de følgende år. Deltagertallet kan kun bero på et skøn, da der jo ikke er entrebetaling, men et kvalificeret gæt på deltagelsen over de tre dag er 10.000 – 12.000 besøgende.

Den 17. april 2018 afholdt Forum Christiansfeld den traditionelle forårskur, denne gang på Den Gamle Grænsekro. Forårskuren var velbesøgt, idet omkring 70 deltagere havde fundet vej. De blev belønnet med en engageret beretning om Aller Aqua og firmaets forvandling fra en lokal virksomhed til et internationalt firma. Det var Hans Erik Bylling, der udstrålede begejstring og entusiasme omkring firmaets udvikling. Og så fik vi også en orientering om planerne for ”den gamle pigeskole”.

Den 23. april er årsdagen for slaget ved Kolding, og den dag markeres hvert år i Christiansfeld, da der er en fællesgrav for faldne på Brødremenighedens kirkegård, hvor der nedlægges kranse. Forinden er der en koncert i kirken med Slesvigske Musikkorps. Formanden for Forum Christiansfeld var inviteret med til den efterfølgende middag på hotellet.

I forum Christiansfeld har der i årets løb foruden generalforsamlingen været afholdt 4 bestyrelsesmøder.

Formanden har desuden i januar deltaget i Kolding kommunes årlige torskegilde for samarbejdsparter.

Medlem af bestyrelsen, repræsentant for CIF, Torben Nielsen har meddelt, at han udtræder af CIFs hovedbestyrelse og derfor også udtræder af Forum Christiansfelds bestyrelse. Tak til Torben for et godt og konstruktivt samarbejde.

Jeg vil også sige tak for et godt og konstruktivt samarbejde i årets løb til alle bestyrelsesmedlemmer og til vores særdeles trofaste revisor Karl Erik Nielsen.

H.C. Jensen, formand.

 

 

 

 

Logon
Stacks Image 8