http://www.christiansfeld.dk/banner/banner3.jpg http://www.christiansfeld.dk/banner/banner2.jpg http://www.christiansfeld.dk/banner/banner1.jpg http://www.christiansfeld.dk/banner/banner4.jpg http://www.christiansfeld.dk/banner/banner5.jpg http://www.christiansfeld.dk/banner/banner6.jpg http://www.christiansfeld.dk/banner/banner7.jpg http://www.christiansfeld.dk/banner/banner8.jpg http://www.christiansfeld.dk/banner/banner9.jpg

Vedtægter for
FORUM CHRISTIANSFELD
erhverv, kultur og udvikling


§ 1. Navn, formål og hjemsted

Foreningens navn er FORUM CHRISTIANSFELD - erhverv, kultur og udvikling.
Foreningen har hjemsted i 6070 Christiansfeld. 
Foreningen har til formål at styrke kultur og erhverv i Christiansfeld. 
Foreningen er det stratetiske kommunikationsled mellem Kolding Kommune/byrådet og Christiansfeld. 

§ 2. Medlemsforhold

Stk. 1. Optagelse
Som medlem kan optages enhver, herunder erhvervsvirksomheder, organisationer og foreninger.
Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til formanden med angivelse af telefonnummer og adresse. Ved indmeldelsen betales forholdsmæssigt kontingent for den resterende del af det regnskabsår, hvori indmeldelse finder sted.
Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen. Nægtelsen skal dog, såfremt den optagelsessøgende ønsker det, efterprøves af førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Udmeldelse og eksklusion
Udmeldelse finder sted skriftligt til formanden senest med 3 mdr. varsel til regnskabsårets udgang.
Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet flydende forpligtelser, eller som handler til skade for foreningen. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der med 2/3 majoritet af de fremmødte træffer endelig afgørelse.

Stk. 3. Kontingentet
Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår, der følger kalenderåret, af generalforsamlingen og indbetales til foreningen senest 1 måned efter afholdelsen af ordinær generalforsamling.

§ 3. Bestyrelsen

Stk. 1. Opgave og valg
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 3 og højst 10 medlemmer. Alle vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Generalforsamlingen kan godkende valg af personer som medlemmer af bestyrelsen, som ikke er en del af medlemskredsen, og et sådant godkendt bestyrelsesmedlem har samme stemmeret som et medlem. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, foretages suppleringsvalg først på førstkommende generalforsamling, medmindre bestyrelsen derved bliver på færre end 3 medlemmer, i hvilket tilfælde bestyrelsen er berettiget til at supplere sig selv. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil. Det påhviler herunder bestyrelsen at føre tilsyn med de i foreningen eventuelt ansatte personers virksomhed.

Stk. 2. Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når 1/3 af alle bestyrelsesmedlemmerne kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.
Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat der udsendes til bestyrelsens medlemmer umiddelbart efter mødet og godkendes og underskrives på det næstfølgende møde.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når 1/2 af bestyrelsens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4.
Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang antage lønnet arbejdskraft. 

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2. Tidspunkt og indkaldelse
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i tiden 1. januar – 31. maj. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 2 ugers varsel ved særskilt skrivelse til de enkelte medlemmer. Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal endvidere følge foreningens regnskab.

Stk. 3. Mødeberettigede
Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer. Hvert medlem har en stemme.

Stk. 4. Stemmeberettigede
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer.

Stk. 5. Gennemførelsen
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.

På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed. Endvidere fremlægges regnskabet for det forløbne regnskabsår til godkendelse, ligesom der vælges bestyrelse og 1 ekstern revisor.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 30 dage før generalforsamlingen afholdes og af bestyrelsen udsendes til medlemmerne med indkaldelsen. Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen, eller som er indkommet som anført, medmindre samtlige stemmeberettigede er til stede og tiltræder.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af nærværende vedtægt. 

§ 5. Regnskab og formue

Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af foreningens revisor. 

§ 6. Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de for foreningen påhvilende forpligtelser.

§ 7. Vedtægtsændringer

Til ændring af nærværende vedtægt, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 8. Opløsning

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

Ved foreningens opløsning overføres midlerne til Kolding Kommune.

Således godkendt på ekstraordinær generalforsamling 30. juni 2015. 

Du kan downloade PDF af vedtægterne ved at KLIKKE HER.

Logon
Stacks Image 8